مرداویج

1399

تاریخ اجرا

60 روز کاری

مدت اجرا

200 مترمربع

متراژ پروژه

250 میلیون تومان

بودجه تقریبی