کافه فریزیا

1397

تاریخ اجرا

25 روز کاری

مدت اجرا

60 مترمربع

متراژ پروژه

30 میلیون تومان

بودجه تقریبی