کلینیک پوست و مو رعنا

1397

تاریخ اجرا

7 روز کاری

مدت اجرا

70 مترمربع

متراژ پروژه

18 میلیون تومان

بودجه تقریبی