یگانه

1398

تاریخ اجرا

45 روز کاری

مدت اجرا

70 مترمربع

متراژ پروژه

130 میلیون تومان

بودجه تقریبی