آتلیه جانا

1398

تاریخ اجرا

45 روز کاری

مدت اجرا

80 مترمربع

متراژ پروژه

200 میلیون تومان

بودجه تقریبی