دشتستان

1396

تاریخ اجرا

45 روز کاری

مدت اجرا

110 مترمربع

متراژ پروژه

35 میلیون تومان

بودجه تقریبی