پروژه خواجو

1393

تاریخ اجرا

30 روز کاری

مدت اجرا

90 مترمربع

متراژ پروژه