پروژه رزمندگان 

کارفرما : آقای رشیدی

متراژ : ۱۴۰ متر مربع

کاربری : مسکونی

رای بدهید portfolio