مجتمع کشوری

1395

تاریخ اجرا

60 روز کاری

مدت اجرا

140 مترمربع

متراژ پروژه