پروژه رزمندگان

1400

تاریخ اجرا

45 روز کاری

مدت اجرا

80 مترمربع

متراژ پروژه