پروژه گلستان

1400

تاریخ اجرا

60 روز کاری

مدت اجرا

155 مترمربع

متراژ پروژه