پروژه غرضی

1396

تاریخ اجرا

70 روز کاری

مدت اجرا

90 مترمربع

متراژ پروژه