فراز

1398

تاریخ اجرا

21 روز کاری

مدت اجرا

140 مترمربع

متراژ پروژه