مجتمع آفتاب

1397

تاریخ اجرا

17 روز کاری

مدت اجرا

130 مترمربع

متراژ پروژه