پروژه پروین

1401

تاریخ اجرا

100 روز کاری

مدت اجرا

250 مترمربع

متراژ پروژه